نام گروه: SIEMENS PLC سری S7 200
بازدید:  1494

ماژول های افزایشی آنالوگ  I/O4/0, 8/0, 0/4 up to 4/1 ودیجیتال از 4/4 تا3ماژولهای افزایش2/32 I/O ی سویچ جریان از  5A DC تا 10A relays