نام گروه: SIEMENS PLC سری S7 200
بازدید:  1491

از این ماژول  ها برای تعین وضعیت وکنترل موتورهای پله ای وسرو موتورهای وانداره گیر های دما استفاده میشود.


Positioning Module EM 253
 Positioning Module EM 253
یک ماژول کنترل مکان و موقعیت می باشد 0این ماژول یکی از ما ژولهای خاص وهوشمند سریS7-200   می باشد که با تولید کردن قطار پالس در کنترل حلقه باز –کنترل سرعت وشتاب –کنترل موتورهای پله ای وسروو موتورها به کار گرفته می شود.

 

Thermocouple Module EM 231 (Analog Module)
 Thermocouple Module EM 231 (Analog Module)
به این ماژول انواع ترموکوپلها جهت اندازه گیری دما متصل میشوددرجه حرارت اندازه گیری شده می تواند بر حسب فارینهایت یا سانتی گراد باشد .
این ماژول با CPU های 222-224 و226 می تواند استفاده شود.


Thermoresistor Module EM 231 RTD (Analog Module)
 Thermoresistor Module EM 231 RTD (Analog Module)
زمانی که از کارتهای خاص جهت اندازه گیری دما تستفاده میکنیم .دیگر نیازی به ترانسمیتر نمی باشد .بنابر این می توان مثلا یک PT 100را بطور مستقیم به این کارت متصل نمود.
می توان بطور مستقیم این ماژول را روی Din railنصب کرد و بوسیله کابل Ribbonاز سمت راست به CPUمتصل کرد.