نام گروه: Yaskawa Motor Drive
بازدید:  1624

کاربری عمومی صنعتی با کارایی بالا که نیاز به گشتاور دقیق وکنترل سرعت می باشد .
قابلیت فعالیت در مد های کنترلی :CLV-OLV-V/F
مشخصا ت:


•    Easy set-up (plug and play)
•    Functional safety features
•    Enhanced efficiency
•    Reduced audible noise
•    Improved design & functions
•    Permanent magnet motor control
•    Unrivalled reliability