نام گروه: Yaskawa Motor Drive
بازدید:  1549

برای کاربری عمومی صنعتی
قابلیت فعالیت در مد های کنترلی :CLV-OLV-V/F