کنترل کننده ای مجتمع ( Compact ) که برای کاربردهای کنترلی بسیار ساده مناسب است.