این سری از PLC های زیمنس غیر ما ژولار ( COMOACT) بوده ودارای قابلیت وحوزه عملکردمحدود می باشندومی توانند جایگزین بسیار مناسبی برای سیستمهای رله وکنتاکتوری باشندماژول پایه در آن شامل منبع تغذیه CPU,وتعدادی ورودی وخروجی است
 این PLC ها حداکثر می توانند تا 248 ورودی وخروجی داشته باشند.
این سری دارای درگاه ارتباطی PPI (Point-to-Point Interface )می باشد. موارد استفاده این درگاه:
1-دانلود برنامه
2-اتصال نمایش دهنده متنی بهPLC
3-اتصال یک PLCبه PLC  دیگر