این سری برای کاربردهایی با حوزه عملکرد متوسط طراحی شده وبا PLC های 100U,95Uو115Uاز خانواده S5 قابل مقایسه اند.
Plc های سری S7-300 می تواند به عنوان Master یا slave در شبکه های   ProfibusوEthernet صنعتی؛و بعنوان Master در ارتباط با AS-Interface وهمچنین در ارتباط نقطه به نقطه(POINT-TO-POINT)به کار برده شود .برای اینکه امکان برقراری ارتباط وجود داشته باشد .باید PLC به یک ماژول سخت افزاری به نام CP مجهز شده باشد.